Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • Rozwody, separacje i anulowanie związku małżeńskiego
  • Sprawy alimentacyjne
  • Zmiana dotychczasowych orzeczeń w zakresie spraw rodzinnych
  • Sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • Sprawy dotyczące opieki i kurateli nad dzieckiem i osoba niepełnosprawna
  • Sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe