Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii (S.L.)

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii (S.L.)

 

Spółka z o.o. w Hiszpanii nazywana jest Sociedad de Responsabilidad Limitada, w skrócie S.L. Spółka może zostać założona przez jedną lub więcej osób. Organem wykonawczym spółki jest zarząd, który może się składać z jednego lub większej liczby członków - niekoniecznie muszą to być wspólnicy czy też obywatele Hiszpanii. Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem zarządzającym w S.L., jest upoważnione do powoływania i odwoływania zarządu. Czas potrzebny na założenie spółki to ok. 4-5 tygodni.

 

Aby założyć spółkę w Hiszpanii wymagane jest;

1. Uzyskanie Número de Identidad de Extranjero (NIE)

Jest to unikalny hiszpański Numer Identyfikacyjny Cudzoziemca. Numer ten jest wymagany, np. przy płaceniu podatków, wynajęciu lub zakupie nieruchomości czy otwieraniu konta bankowego. Możesz ubiegać się o NIE osobiście w Hiszpanii lub z wyprzedzeniem za pośrednictwem hiszpańskiej ambasady lub konsulatu w swoim kraju. Jeśli nie jesteś obywatelem UE, oprócz NIE musisz posiadać również ważną wizę i ważne pozwolenie na pracę.

 

2. Uzyskanie certyfikatu nazwy spółki

Certyfikat ten ma na celu potwierdzenie, że żadna inna spółka nie używa już proponowanej przez Ciebie nazwy. W praktyce takie rozwiązanie pozwala uniknąć wielu problemów związanych z ochroną własności intelektualnej, np. podszywaniem się pod znaną markę. 

 

3. Założenie konta bankowego i wplata kapitalu zakladowego

Minimalny kapitał zakładowy spółki to 3.000 euro, które muszą zostać wpłacone na konto bankowe spółki. Wpłacone pieniądze zostaną zamrożone na koncie do czasu wpisania spółki do rejestru.

 

4. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wpłacenie kapitału zakładowego

Certyfikat bankowy (nie mylić z wyciągiem z konta) jest specialnym dokumentem wydawanym przez bank na podstawie Certyfikatu nazwy spółki. Cartyfikat bankowy jest wydawany specjalnie w celu założenia spółki, potwierdza on wysokość kapitału zakładowego oraz udziały wspólników. Niektore banki pobieraja opłaty za wydanie takiego certyfikatu.

 

5. Sporządzenie statutu spółki (estatutos sociales)

Jest to dokument regulujący zasady funkcjonowania spółki. Wspólnicy mogą dowolnie ukształtować treść postanowień statutu, o ile są one zgodne z prawem, moralnością i porządkiem publicznym. Każdy statut powinien zawierać informacje o nazwie spółki, jej celach i działalności, siedzibie, kapitale zakładowym i udziałach na jakie się dzieli, sposobie organizacji i zarządzania spółką oraz w jakim trybie zapadają uchwały zgromadzenia wspólników.     

 

6. Sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego

Należy udać się do notariusza i przedstawić statut spółki, Certyfikat nazwy spółki, Certyfikat bankowy oraz dowody tożsamości wspólników i ich numery NIE. W przypadku, gdy wspólnikiem spółki ma zostać zagraniczna spółka, np. z Polski w pierwszej kolejnosci należy uzyskać dla zagranicznej spółki numer NIF (numer identyfikacji podatkowej).

 

7. Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIF) dla spółki

W trakcie sporządzania umowy notariusz wystąpi do Urzędu o nadanie nowo powstałej spółce tymczasowego numeru NIF, ważnego przez 6 miesięcy od daty wydania.

 

8. Dokonanie wpisu w Rejestrze Gospodarczym

Jest to obowiązkowa czynność, która ustanawia spółkę i nadaje jej osobowość prawną. Wpisu należy dokonać w terminie 2 miesięcy od sporządzenia umowy spółki w Rejestrze Gospodarczym właściwym miejscowo dla siedziby spółki. Należy przedstawić wypis notarialny umowy spółki, Druk 600 o opłaconym podatku od przeniesienia własności i podatku od czynności cywilnoprawnych sporządzonych w formie aktu urzędowego (ITP i AJD), kserokopię tymczasowego numeru NIF, a także dowód wpłaty na poczet honorariów i kosztów do późniejszego rozliczenia.

 

9. Wniosek o nadanie ostatecznego numeru identyfikacji podatkowej (NIF)

Wypełniony Formularz 036 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca siedziby spółki, w ciągu 30 dni od dokonania wpisu w Rejestrze Gospodarczym.

 

10. Deklaracja podatkowa o rozpoczęciu działalności gospodarczej

Przez pierwsze dwa lata nowo powstałe spółki nie są zobowiązane do odprowadzania podatku od działalności gospodarczej (IAE). Jezeli obrót netto nie przekroczy miliona euro to podatku IAE nie trzeba płacić rownież po upływie dwóch lat. Jednakże, deklarację należy złożyć przed rozpoczęciem działalności, w urzędzie skarbowym właściwym miejscowo dla siedziby spółki.

 

11. Uzyskanie podpisu elektronicznego dla spółki (certificado digital FNMT)

Certificado digital potwierdza tożsamość jego użytkownika oraz umożliwia komunikację i wymianę informacji z urzędami zapewniając bezpieczeństwo i poufność informacji podczas korzystania ze stron internetowych Administracji Państwowej. Aby go uzyskać należy przesłać wniosek o podpis elektroniczny do Sede Electronica Fabrica Nacional de Moneda y Timbre przez stronę www.sede.fnmt.gob.espodając; numer NIE, pierwsze nazwisko oraz adres email. System wygeneruje kod, który zostanie przesłany na adres mailowy w kilka minut po przesłaniu wniosku. Wraz z kodem oraz z dokumentem tożsamości i dokumentem NIE należy udać się do placówki Agencia Tributaria w celu weryfikacji podpisu i uzupełnienia danych. Po wizycie w urzędzie otrzymamy potwierdzenie na adres email, że podpis elektroniczny jest już gotowy.

 

12. Zgłoszenie działalności w urzędzie skarbowym

Wszelkie czynności zwiazane ze zgłoszeniem działalności w urzędzie skarbowym muszą być dokonane w formie elektronicznej na stronie urzędu skarbowego za pomocą wczesniej uzyskanego podpisu elektornicznego. Urząd skarbowy nie przyjmuje wniosków w formie papierowej od spółek.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Dlaczego potrzebuję oficjalnej zgody?

 

Jeżeli planujesz wysłać swoje dziecko na wakacje za granicę pod opieką dziadków, przyjaciół lub nawet jednego z rodziców, warto przygotować oficjalną zgodę podpisaną przez prawnych opiekunów dziecka (najczęściej rodziców). Taka zgoda jest wymagana w wielu krajach, np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwajcarii lub na terenie Unii Europejskiej. W obrębie strefy Schengen* takie formalności mogą wydawać się zbędne, jednak brak obowiązku okazywania zgody przy wjeździe do kraju nie oznacza, że nie jest ona prawnie wymagana.

 

Ważnym punktem jest zgoda na „podejmowanie przez osobę, pod której opieką będzie pozostawało dziecko w trakcie tego pobytu, wszelkich decyzji w sprawie opieki medycznej”. W razie jakiegokolwiek wypadku brak takiej zgody może prowadzić do problemów z przeprowadzeniem zabiegu lub uzyskaniem informacji o stanie zdrowia dziecka.

 

WYJAZD Z POLSKI

 

Jak prawidłowo przygotować zgodę na wyjazd z Polski?

Konieczne jest:

 • Przygotowanie treści zgody (wzór dostępny na naszej stronie w różnych wersjach językowych), która będzie zawierać; miejsce i datę jej wydania, podstawowe dane, tj. nr PESEL i nr paszportu/dowodu rodziców, dziecka oraz osoby pod opieką której dziecko wyjeżdża, ponadto oznaczenie miejsca wyjazdu i jego terminu oraz klauzulę o zgodzie na podejmowanie przez opiekuna decyzji w sprawie opieki medycznej,
 • Zgoda powinna zostać wystawiona w języku kraju docelowego,
 • Zgoda musi zostać udzielona w formie pisemnej i w zależności od kraju docelowego, może być ona wymagana w formie aktu notarialnego.

 

Warto pamiętać

 • Zgodnie z polskim Kodeksem Karnym, art. 211 „kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia do lat 3”.
 • Jeżeli ojciec i matka dziecka nie są małżeństwem, mieszkają osobno, ale ojciec uznał w urzędzie stanu cywilnego dziecko - przysługuje im obojgu władza rodzicielska. W sytuacji, kiedy jedno z rodziców zamierza wyjechać z dzieckiem za granicę, musi w tym celu uzyskać zgodę drugiego rodzica.
 • Zgoda na wyrobienie dziecku paszportuwymaga podpisów obojga rodziców
 • w urzędzie paszportowym, ewentualnie dokumentu notarialnego, zaświadczającego o zgodzie rodzica na paszport dla dziecka. Jeżelipotrzebna jest wiza, wówczas urząd konsularny kraju docelowego będzie żądać, aby oboje rodzice wyrazili zgodę na wydanie wizy.

 

Zgoda tylko jednego rodzica

Zgodnie z polskim prawem rodzic może wywieźć dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica, gdy:

 • jeden z rodziców na mocy postanowienia sądu został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • władza rodzicielska jednego z rodziców została zawieszona na mocy postanowienia sądu,
 • władza rodzicielska została jednemu rodzicowi przez sąd ograniczona,
 • jeżeli dziecko nie zostało przysposobione przez małżonka rodzica –o wyjeździe dziecka decyduje biologiczny rodzic.

 

WYJAZD Z HISZPANII

 

W Hiszpanii wymogiem jest podpisanie oficjalnego wzoru zgody dostępnego na każdym komisariacie Gaurdia Civil lub Policia Nacional. Formularz musi zostać podpisany na miejscu w obecności funkcjonariuszy przez opiekunów prawnych dziecka.

Pobierz wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę

 

 

* Zgodnie z załącznikiem VII, Rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks graniczny Schengen)

6.   Małoletni

6.1.   Straż graniczna zwraca szczególną uwagę na małoletnich, niezależnie od tego, czy podróżują pod opieką, czy samotnie. Małoletni przekraczający granicę zewnętrzną podlegają takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej, jak osoby dorosłe, przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu.

6.2.   W przypadku małoletnich podróżujących pod opieką straż graniczna sprawdza, czy osoby towarzyszące małoletnim sprawują nad nimi opiekę rodzicielską, w szczególności, jeżeli małoletnim towarzyszy tylko jedna osoba dorosła i istnieją poważne podstawy do podejrzeń, że mogli oni zostać bezprawnie zabrani spod opieki osoby sprawującej (osób sprawujących) nad nimi prawną opiekę rodzicielską. W tym ostatnim przypadku straż graniczna prowadzi dalsze dochodzenie w celu sprawdzenia, czy podane informacje nie są niespójne lub sprzeczne.

6.3.   W przypadku małoletnich podróżujących samotnie straż graniczna upewnia się, za pomocą szczegółowej kontroli dokumentów podróży i dokumentów uzupełniających, że małoletni nie opuszczają terytorium państwa wbrew woli osoby sprawującej (osób sprawujących) nad nimi opiekę rodzicielską.

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32006R0562]

Nowa strona internetowa Kancelarii

Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

Czytaj więcej...